سکتور مجموع پروژه ها مجموع بودجه (افغانی) مصرف (افغانی) فیصدی مصرف
امنیت 24 1.9 میلیارد 0 0%
حکومتداری 33 10.96 میلیارد 0 0%
زیربنا 252 75.5 میلیارد 0 0%
معارف 65 7.41 میلیارد 0 0%
صحت 34 8.93 میلیارد 0 0%
زراعت و انکشاف دهات 32 13.24 میلیارد 0 0%
مصونیت اجتماعی 34 4.19 میلیارد 0 0%
اقتصاد 45 15.35 میلیارد 0 0%