سکتور مجموع پروژه ها مجموع بودجه (افغانی) مصرف (افغانی) فیصدی مصرف
امنیت 27 2.23 میلیارد 41.13 میلیون 2%
حکومتداری 42 12.13 میلیارد 285.47 میلیون 2%
زیربنا 268 63.64 میلیارد 5.61 میلیارد 9%
معارف 91 4.65 میلیارد 118.53 میلیون 3%
صحت 53 11.56 میلیارد 533.05 میلیون 5%
زراعت و انکشاف دهات 42 34.47 میلیارد 970.06 میلیون 3%
مصونیت اجتماعی 21 787.04 میلیون 49.75 میلیون 6%
اقتصاد 38 4.85 میلیارد 424.33 میلیون 9%