سکتور مجموع پروژه ها مجموع بودجه (افغانی) مصرف (افغانی) فیصدی مصرف
امنیت 27 2.16 میلیارد 611.56 میلیون 28%
حکومتداری 39 13.52 میلیارد 2.33 میلیارد 17%
زیربنا 250 78.52 میلیارد 16.46 میلیارد 21%
معارف 66 7.48 میلیارد 1 میلیارد 13%
صحت 44 13.31 میلیارد 5.25 میلیارد 39%
زراعت و انکشاف دهات 45 34.67 میلیارد 8.22 میلیارد 24%
مصونیت اجتماعی 35 4.19 میلیارد 228.34 میلیون 5%
اقتصاد 46 14.44 میلیارد 3.53 میلیارد 24%