سکتور مجموع پروژه ها مجموع بودجه (افغانی) مصرف (افغانی) فیصدی مصرف
امنیت 27 1.84 میلیارد 1.02 میلیارد 55%
حکومتداری 42 17.15 میلیارد 11.32 میلیارد 66%
زیربنا 273 69.06 میلیارد 37.41 میلیارد 54%
معارف 91 5.66 میلیارد 2.71 میلیارد 48%
صحت 55 24.16 میلیارد 10.93 میلیارد 45%
زراعت و انکشاف دهات 48 39.93 میلیارد 20.01 میلیارد 50%
مصونیت اجتماعی 26 948.13 میلیون 465.18 میلیون 49%
اقتصاد 43 6.02 میلیارد 2.75 میلیارد 46%