سکتور مجموع پروژه ها مجموع بودجه (افغانی) مصرف (افغانی) فیصدی مصرف
امنیت 27 2.09 میلیارد 434.23 میلیون 21%
حکومتداری 42 15.93 میلیارد 8.31 میلیارد 52%
زیربنا 268 64.74 میلیارد 16.36 میلیارد 25%
معارف 91 4.82 میلیارد 1.31 میلیارد 27%
صحت 54 15.48 میلیارد 7.81 میلیارد 50%
زراعت و انکشاف دهات 44 34.5 میلیارد 7.73 میلیارد 22%
مصونیت اجتماعی 23 894.77 میلیون 206.57 میلیون 23%
اقتصاد 43 5.85 میلیارد 1.35 میلیارد 23%