سکتور مجموع پروژه ها مجموع بودجه (افغانی) مصرف (افغانی) فیصدی مصرف
امنیت 20 1.06 میلیارد 213.64 میلیون 20%
ترانسپورت ومخابرات 10 381.49 میلیون 23.05 میلیون 6%
انرژی ومعادن 198 62.96 میلیارد 19.94 میلیارد 32%
معارف فرهنگ و دین 66 7.24 میلیارد 1.34 میلیارد 18%
صحت 44 21.08 میلیارد 5.65 میلیارد 27%
مصونیت ونظم عامه 32 11.58 میلیارد 2.56 میلیارد 22%
مصونیت اجتماعی ومحیطی 35 4.16 میلیارد 320.08 میلیون 8%
امور اقتصادی و وزراعت 46 15.05 میلیارد 4.42 میلیارد 29%
تهیه مسکن وساز گاری اجتماع 60 37.86 میلیارد 12.36 میلیارد 33%
حکومتداری وخدمات عامه 39 15.5 میلیارد 3.53 میلیارد 23%