سکتور مجموع پروژه ها مجموع بودجه (افغانی) مصرف (افغانی) فیصدی مصرف
امنیت 27 2.16 میلیارد 42.05 میلیون 2%
حکومتداری 36 11.02 میلیارد 308.85 میلیون 3%
زیربنا 246 74.93 میلیارد 4.08 میلیارد 5%
معارف 65 7.41 میلیارد 70.06 میلیون 1%
صحت 44 13.26 میلیارد 71.53 میلیون 1%
زراعت و انکشاف دهات 44 34.67 میلیارد 2.73 میلیارد 8%
مصونیت اجتماعی 34 4.19 میلیارد 3.39 میلیون 0%
اقتصاد 45 15.25 میلیارد 559.86 میلیون 4%