سکتور مجموع پروژه ها مجموع بودجه (افغانی) مصرف (افغانی) فیصدی مصرف
امنیت 5 3.17 میلیارد 0 0%
ترانسپورت ومخابرات 6 7.15 میلیارد 0 0%
انرژی ومعادن 18 2.51 میلیارد 0 0%
معارف فرهنگ و دین 6 44.2 میلیون 0 0%
صحت 16 599.8 میلیون 0 0%
مصونیت ونظم عامه 3 132.2 میلیون 0 0%
مصونیت اجتماعی ومحیطی 4 28.5 میلیون 0 0%
امور اقتصادی و وزراعت 8 1.13 میلیارد 0 0%
تهیه مسکن وساز گاری اجتماع 0 0 0 nan%
حکومتداری وخدمات عامه 0 0 0 nan%