سکتور مجموع پروژه ها مجموع بودجه (افغانی) مصرف (افغانی) فیصدی مصرف
امنیت 3 316.71 میلیون 0 0%
ترانسپورت ومخابرات 11 7.43 میلیارد 0 0%
انرژی ومعادن 19 2.53 میلیارد 0 0%
معارف فرهنگ و دین 8 135.28 میلیون 0 0%
صحت 17 600.7 میلیون 0 0%
مصونیت ونظم عامه 5 286.83 میلیون 0 0%
مصونیت اجتماعی ومحیطی 6 34.85 میلیون 0 0%
امور اقتصادی و وزراعت 12 1.55 میلیارد 0 0%
تهیه مسکن وساز گاری اجتماع 0 0 0 nan%
حکومتداری وخدمات عامه 2 7.78 میلیون 0 0%