سکتور ها مجموع مصرف فیصدی مصرف پیشرفت کار تکمیل در حال تطبیق متوقف لغو آغاز ناشده تدارکات مجموع
امنیت 2.16 میلیارد 42.05 میلیون 2% 0% 0 27 0 0 0 0 27
وزارت امور خارجه 1.1 میلیارد 0 0% 0% 0 7 0 0 0 0 7
وزارت امور داخله 530.94 میلیون 38.49 میلیون 7% 0% 0 12 0 0 0 0 12
ریاست محافظت رئیس جمهور 260 میلیون 3.56 میلیون 1% 0% 0 3 0 0 0 0 3
ریاست عمومی امنیت ملی 235 میلیون 0 0% 0% 0 2 0 0 0 0 2
وزارت دفاع ملی 35 میلیون 0 0% 0% 0 3 0 0 0 0 3
ریاست عمومی ثبت و احوال نفوس 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
حکومتداری 11.02 میلیارد 308.85 میلیون 3% 2% 0 35 0 0 0 1 36
اداره مستقل ارگان های محلی 5.05 میلیارد 80.14 میلیون 2% 0% 0 4 0 0 0 0 4
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری 4.45 میلیارد 39.53 میلیون 1% 4% 0 12 0 0 0 0 12
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی 1.04 میلیارد 189.18 میلیون 18% 0% 0 4 0 0 0 0 4
وزارت حج، ارشاد و اوقاف 321.88 میلیون 0 0% 0% 0 5 0 0 0 1 6
وزارت عدلیه 68.4 میلیون 0 0% 0% 0 4 0 0 0 0 4
شورای ملی ولسی جرگه 30 میلیون 0 0% 0% 0 1 0 0 0 0 1
لوی سارنوالی 30 میلیون 0 0% 0% 0 1 0 0 0 0 1
وزارت دولت در امور پارلمانی 22 میلیون 0 0% 0% 0 1 0 0 0 0 1
ستره محکمه 11.61 میلیون 0 0% 0% 0 2 0 0 0 0 2
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 5.5 میلیون 0 0% 0% 0 1 0 0 0 0 1
اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
دفتر ریاست اجرائیوی (دارلانشای شورای وزیران) 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
شورای ملی مشرانو جرگه 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
دفتر مقام عالی ریاست جمهوری 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
زیربنا 74.93 میلیارد 4.08 میلیارد 5% 15% 0 237 0 1 8 0 246
وزارت فواید عامه 20.77 میلیارد 1.65 میلیارد 8% 23% 0 85 0 0 0 0 85
اداره ملی تنظیم امور آب 17.02 میلیارد 473 میلیون 3% 9% 0 24 0 0 2 0 26
د افغانستان برشنا شرکت 12.05 میلیارد 57.72 میلیون 0% 19% 0 27 0 1 0 0 28
اداره هوانوردی ملکی 6.47 میلیارد 566.38 میلیون 9% 0% 0 18 0 0 0 0 18
وزارت امور شهر سازی 5.95 میلیارد 310.65 میلیون 5% 8% 0 17 0 0 0 0 17
اداره خط آهن افغانستان 4.99 میلیارد 349.71 میلیون 7% 9% 0 8 0 0 6 0 14
اداره مستقل انکشاف زون پایتخت 1.82 میلیارد 35.85 میلیون 2% 28% 0 10 0 0 0 0 10
شاروالی کابل 1.56 میلیارد 22.51 میلیون 1% 19% 0 7 0 0 0 0 7
وزارت معادن و پطرولیم 1.31 میلیارد 309.53 میلیون 24% 0% 0 10 0 0 0 0 10
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان 1.19 میلیارد 290.44 میلیون 25% 23% 0 11 0 0 0 0 11
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 870 میلیون 142.22 هزار 0% 5% 0 8 0 0 0 0 8
اداره ملی محافظت از محیط زیست 513 میلیون 0 0% 0% 0 4 0 0 0 0 4
وزارت ترانسپورت 200 میلیون 0 0% 0% 0 2 0 0 0 0 2
اداره تنظیم خدمات انرژی برق 179 میلیون 21.7 میلیون 12% 0% 0 5 0 0 0 0 5
کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان 56 میلیون 0 0% 0% 0 1 0 0 0 0 1
اداره جیودیزی و کارتوگرافی 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
معارف 7.41 میلیارد 70.06 میلیون 1% 1% 0 64 0 0 1 0 65
وزارت معارف 3.9 میلیارد 5.62 میلیون 0% 0% 0 19 0 0 0 0 19
وزارت تحصیلات عالی 2.14 میلیارد 39.39 میلیون 2% 0% 0 17 0 0 0 0 17
ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان 555 میلیون 1.66 میلیون 0% 0% 0 2 0 0 0 0 2
وزارت اطلاعات و فرهنگ 308.87 میلیون 8.96 میلیون 3% 2% 0 9 0 0 0 0 9
ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت 272 میلیون 0 0% 0% 0 3 0 0 0 0 3
اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 212.49 میلیون 14.43 میلیون 7% 2% 0 9 0 0 1 0 10
اکادمی علوم 12.73 میلیون 0 0% 0% 0 5 0 0 0 0 5
صحت 13.26 میلیارد 71.53 میلیون 1% 0% 0 42 2 0 0 0 44
وزارت صحت عامه 13.26 میلیارد 71.53 میلیون 1% 0% 0 42 2 0 0 0 44
پروژه های انکشافی واحد های دومی ولایات 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
زراعت و انکشاف دهات 34.67 میلیارد 2.73 میلیارد 8% 4% 0 44 0 0 0 0 44
وزارت احیاء و انکشاف دهات 22.35 میلیارد 2.73 میلیارد 12% 1% 0 13 0 0 0 0 13
وزارت زراعت 12.32 میلیارد 0 0% 5% 0 31 0 0 0 0 31
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر 0 0 0% 5% 0 0 0 0 0 0 0
اداره مستقل اراضی 0 0 0% 5% 0 0 0 0 0 0 0
مصونیت اجتماعی 4.19 میلیارد 3.39 میلیون 0% 7% 0 34 0 0 0 0 34
وزارت امور زنان 2.8 میلیارد 0 0% 0% 0 8 0 0 0 0 8
وزارت امور مهاجرین 660 میلیون 0 0% 0% 0 6 0 0 0 0 6
وزارت کار و امور اجتماعی 490 میلیون 0 0% 0% 0 7 0 0 0 0 7
اداره ملي حمايت از افراد داراي معلوليت وورثه شهدا 90.39 میلیون 0 0% 0% 0 4 0 0 0 0 4
اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث 83.16 میلیون 0 0% 75% 0 2 0 0 0 0 2
وزارت امور سرحدات 40 میلیون 3.39 میلیون 8% 1% 0 3 0 0 0 0 3
ریاست عمومی انسجام کوچی ها 19.5 میلیون 0 0% 25% 0 4 0 0 0 0 4
اقتصاد 15.25 میلیارد 559.86 میلیون 4% 3% 0 44 0 0 0 1 45
وزارت مالیه 9.49 میلیارد 218.53 میلیون 2% 2% 0 17 0 0 0 0 17
اداره ملی احصائیه و معلومات 4.3 میلیارد 6.85 میلیون 0% 18% 0 5 0 0 0 1 6
وزارت تجارت و صنایع 755 میلیون 2.54 میلیون 0% 0% 0 5 0 0 0 0 5
اداره کنترول و تفتیش 250.88 میلیون 6.3 میلیون 3% 0% 0 4 0 0 0 0 4
وزارت اقتصاد 204 میلیون 16.72 میلیون 8% 0% 0 5 0 0 0 0 5
اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان 161 میلیون 0 0% 0% 0 7 0 0 0 0 7
اداره میسفا 85 میلیون 308.92 میلیون 363% 5% 0 1 0 0 0 0 1