سکتور ها مجموع مصرف فیصدی مصرف پیشرفت کار تکمیل در حال تطبیق متوقف لغو آغاز ناشده تدارکات مجموع
امنیت 2.16 میلیارد 611.56 میلیون 28% 0% 0 27 0 0 0 0 27
وزارت امور خارجه 1.1 میلیارد 418 میلیون 38% 0% 0 7 0 0 0 0 7
وزارت امور داخله 530.94 میلیون 175.17 میلیون 33% 0% 0 12 0 0 0 0 12
ریاست محافظت رئیس جمهور 260 میلیون 11.53 میلیون 4% 0% 0 3 0 0 0 0 3
ریاست عمومی امنیت ملی 235 میلیون 0 0% 1% 0 2 0 0 0 0 2
وزارت دفاع ملی 35 میلیون 6.85 میلیون 20% 0% 0 3 0 0 0 0 3
ریاست عمومی ثبت و احوال نفوس 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
حکومتداری 13.52 میلیارد 2.33 میلیارد 17% 3% 0 38 0 0 0 1 39
اداره مستقل ارگان های محلی 7.49 میلیارد 869.34 میلیون 12% 0% 0 5 0 0 0 0 5
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری 4.45 میلیارد 1.07 میلیارد 24% 4% 0 12 0 0 0 0 12
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی 1.04 میلیارد 350.33 میلیون 34% 16% 0 4 0 0 0 0 4
وزارت حج، ارشاد و اوقاف 334.38 میلیون 16.13 میلیون 5% 0% 0 5 0 0 0 1 6
وزارت عدلیه 68.4 میلیون 17.27 میلیون 25% 0% 0 4 0 0 0 0 4
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 45.89 میلیون 0 0% 0% 0 2 0 0 0 0 2
شورای ملی ولسی جرگه 30 میلیون 0 0% 0% 0 1 0 0 0 0 1
لوی سارنوالی 30 میلیون 0 0% 0% 0 1 0 0 0 0 1
وزارت دولت در امور پارلمانی 22 میلیون 3.34 میلیون 15% 0% 0 1 0 0 0 0 1
ستره محکمه 11.61 میلیون 0 0% 0% 0 2 0 0 0 0 2
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 5.5 میلیون 0 0% 0% 0 1 0 0 0 0 1
اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
دفتر ریاست اجرائیوی (دارلانشای شورای وزیران) 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
شورای ملی مشرانو جرگه 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
دفتر مقام عالی ریاست جمهوری 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
زیربنا 78.52 میلیارد 16.46 میلیارد 21% 16% 4 216 5 2 21 2 250
وزارت فواید عامه 18.63 میلیارد 4.74 میلیارد 25% 6% 0 85 0 0 0 0 85
اداره ملی تنظیم امور آب 16.95 میلیارد 2.8 میلیارد 17% 19% 0 24 0 0 2 0 26
د افغانستان برشنا شرکت 12.05 میلیارد 1.76 میلیارد 15% 19% 2 17 5 1 3 0 28
اداره هوانوردی ملکی 7.66 میلیارد 2.14 میلیارد 28% 51% 0 9 0 0 9 0 18
شاروالی کابل 6.56 میلیارد 588.58 میلیون 9% 44% 1 5 0 1 1 0 8
وزارت امور شهر سازی 5.95 میلیارد 1.61 میلیارد 27% 23% 0 18 0 0 0 0 18
اداره خط آهن افغانستان 4.99 میلیارد 981.72 میلیون 20% 6% 0 8 0 0 6 0 14
اداره مستقل انکشاف زون پایتخت 1.82 میلیارد 896.96 میلیون 49% 36% 0 10 0 0 0 0 10
وزارت معادن و پطرولیم 1.31 میلیارد 407.24 میلیون 31% 15% 1 8 0 0 0 1 10
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان 1.19 میلیارد 417.28 میلیون 35% 21% 0 11 0 0 0 0 11
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 623.24 میلیون 46.56 میلیون 7% 10% 0 9 0 0 0 0 9
اداره ملی محافظت از محیط زیست 360.3 میلیون 15.53 میلیون 4% 19% 0 4 0 0 0 1 5
وزارت ترانسپورت 200 میلیون 8.6 میلیون 4% 3% 0 2 0 0 0 0 2
اداره تنظیم خدمات انرژی برق 179 میلیون 36.45 میلیون 20% 0% 0 5 0 0 0 0 5
کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان 56 میلیون 0 0% 0% 0 1 0 0 0 0 1
اداره جیودیزی و کارتوگرافی 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
معارف 7.48 میلیارد 1 میلیارد 13% 22% 0 64 0 0 1 1 66
وزارت معارف 3.67 میلیارد 284.68 میلیون 8% 21% 0 19 0 0 0 0 19
وزارت تحصیلات عالی 2.14 میلیارد 440.68 میلیون 21% 0% 0 17 0 0 0 0 17
ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان 555 میلیون 59.25 میلیون 11% 10% 0 2 0 0 0 0 2
اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 480.2 میلیون 97.91 میلیون 20% 6% 0 10 0 0 1 0 11
وزارت اطلاعات و فرهنگ 326.03 میلیون 113.18 میلیون 35% 70% 0 9 0 0 0 0 9
ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت 272 میلیون 4.59 میلیون 2% 68% 0 3 0 0 0 0 3
اکادمی علوم 33.08 میلیون 759.23 هزار 2% 26% 0 4 0 0 0 1 5
صحت 13.31 میلیارد 5.25 میلیارد 39% 35% 0 42 2 0 0 0 44
وزارت صحت عامه 13.31 میلیارد 5.25 میلیارد 39% 35% 0 42 2 0 0 0 44
پروژه های انکشافی واحد های دومی ولایات 0 0 0% 35% 0 0 0 0 0 0 0
زراعت و انکشاف دهات 34.67 میلیارد 8.22 میلیارد 24% 16% 0 45 0 0 0 0 45
وزارت احیاء و انکشاف دهات 22.35 میلیارد 6.39 میلیارد 29% 1% 0 13 0 0 0 0 13
وزارت زراعت 12.33 میلیارد 1.83 میلیارد 15% 23% 0 32 0 0 0 0 32
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر 0 0 0% 23% 0 0 0 0 0 0 0
اداره مستقل اراضی 0 0 0% 23% 0 0 0 0 0 0 0
مصونیت اجتماعی 4.19 میلیارد 228.34 میلیون 5% 7% 0 35 0 0 0 0 35
وزارت امور زنان 2.8 میلیارد 158.52 میلیون 6% 2% 0 8 0 0 0 0 8
وزارت امور مهاجرین 660 میلیون 9.6 میلیون 1% 0% 0 6 0 0 0 0 6
وزارت کار و امور اجتماعی 490 میلیون 39.27 میلیون 8% 0% 0 7 0 0 0 0 7
اداره ملي حمايت از افراد داراي معلوليت وورثه شهدا 90.39 میلیون 6.47 میلیون 7% 0% 0 4 0 0 0 0 4
اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث 83.16 میلیون 7.76 میلیون 9% 75% 0 2 0 0 0 0 2
وزارت امور سرحدات 40 میلیون 6.44 میلیون 16% 19% 0 3 0 0 0 0 3
ریاست عمومی انسجام کوچی ها 19.5 میلیون 275 هزار 1% 2% 0 5 0 0 0 0 5
اقتصاد 14.44 میلیارد 3.53 میلیارد 24% 22% 0 45 0 0 0 1 46
وزارت مالیه 8.03 میلیارد 2.51 میلیارد 31% 30% 0 18 0 0 0 0 18
اداره ملی احصائیه و معلومات 4.31 میلیارد 501.64 میلیون 12% 37% 0 6 0 0 0 0 6
وزارت تجارت و صنایع 755 میلیون 61.75 میلیون 8% 13% 0 5 0 0 0 0 5
اداره میسفا 618.05 میلیون 308.92 میلیون 50% 13% 0 1 0 0 0 0 1
وزارت اقتصاد 304 میلیون 133.53 میلیون 44% 0% 0 5 0 0 0 0 5
اداره کنترول و تفتیش 258.09 میلیون 14 میلیون 5% 4% 0 4 0 0 0 0 4
اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان 161 میلیون 0 0% 22% 0 6 0 0 0 1 7