سکتور ها مجموع مصرف فیصدی مصرف پیشرفت کار تکمیل در حال تطبیق متوقف لغو آغاز ناشده تدارکات مجموع
امنیت 2.23 میلیارد 41.13 میلیون 2% 0% 0 27 0 0 0 0 27
وزارت امور خارجه 1.09 میلیارد 0 0% 0% 0 6 0 0 0 0 6
وزارت امور داخله 432.18 میلیون 30.89 میلیون 7% 0% 0 13 0 0 0 0 13
ریاست عمومی امنیت ملی 364 میلیون 10.24 میلیون 3% 2% 0 2 0 0 0 0 2
ریاست محافظت رئیس جمهور 292.03 میلیون 0 0% 0% 0 3 0 0 0 0 3
وزارت دفاع ملی 49.44 میلیون 0 0% 0% 0 3 0 0 0 0 3
ریاست عمومی ثبت و احوال نفوس 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
حکومتداری 12.13 میلیارد 285.47 میلیون 2% 0% 0 42 0 0 0 0 42
اداره مستقل ارگان های محلی 5.67 میلیارد 67.86 میلیون 1% 0% 0 5 0 0 0 0 5
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری 4.84 میلیارد 39.01 میلیون 1% 0% 0 17 0 0 0 0 17
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی 1.05 میلیارد 137.91 میلیون 13% 0% 0 4 0 0 0 0 4
دفتر ریاست اجرائیوی (دارلانشای شورای وزیران) 236.96 میلیون 38.83 میلیون 16% 0% 0 2 0 0 0 0 2
وزارت حج، ارشاد و اوقاف 188.5 میلیون 0 0% 0% 0 4 0 0 0 0 4
وزارت عدلیه 82.95 میلیون 0 0% 0% 0 4 0 0 0 0 4
شورای ملی ولسی جرگه 32.62 میلیون 0 0% 0% 0 1 0 0 0 0 1
وزارت دولت در امور پارلمانی 20 میلیون 1.85 میلیون 9% 20% 0 1 0 0 0 0 1
شورای ملی مشرانو جرگه 7.5 میلیون 0 0% 0% 0 1 0 0 0 0 1
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 5.5 میلیون 0 0% 0% 0 1 0 0 0 0 1
ستره محکمه 2.07 میلیون 0 0% 0% 0 1 0 0 0 0 1
لوی سارنوالی 1.67 میلیون 0 0% 0% 0 1 0 0 0 0 1
اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
دفتر مقام عالی ریاست جمهوری 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
زیربنا 63.64 میلیارد 5.61 میلیارد 9% 0% 0 268 0 0 0 0 268
وزارت ترانسپورت 26.03 میلیارد 3.8 میلیارد 15% 0% 0 118 0 0 0 0 118
د افغانستان برشنا شرکت 14.34 میلیارد 704.6 میلیون 5% 0% 0 24 0 0 0 0 24
وزارت انرژی و آب 9.38 میلیارد 631.67 میلیون 7% 0% 0 46 0 0 0 0 46
وزارت امور شهر سازی 5.68 میلیارد 200.05 میلیون 4% 0% 0 19 0 0 0 0 19
شاروالی کابل 3.65 میلیارد 46.43 میلیون 1% 0% 0 9 0 0 0 0 9
اداره مستقل انکشاف زون پایتخت 1.9 میلیارد 43.2 میلیون 2% 0% 0 14 0 0 0 0 14
وزارت معادن و پطرولیم 928 میلیون 36.36 میلیون 4% 0% 0 10 0 0 0 0 10
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 900 میلیون 0 0% 0% 0 14 0 0 0 0 14
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان 700 میلیون 134.9 میلیون 19% 0% 0 10 0 0 0 0 10
اداره ملی محافظت از محیط زیست 128.5 میلیون 7.87 میلیون 6% 0% 0 4 0 0 0 0 4
وزارت فواید عامه 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
اداره هوانورد ملکی 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
اداره خط آهن افغانستان 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
معارف 4.65 میلیارد 118.53 میلیون 3% 0% 0 91 0 0 0 0 91
وزارت معارف 2.53 میلیارد 76.72 میلیون 3% 0% 0 20 0 0 0 0 20
وزارت تحصیلات عالی 1.38 میلیارد 23.77 میلیون 2% 0% 0 39 0 0 0 0 39
وزارت اطلاعات و فرهنگ 298.5 میلیون 1.24 میلیون 0% 0% 0 10 0 0 0 0 10
اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 200 میلیون 16.8 میلیون 8% 0% 0 11 0 0 0 0 11
ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان 173 میلیون 0 0% 0% 0 2 0 0 0 0 2
ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت 65 میلیون 0 0% 0% 0 4 0 0 0 0 4
اکادمی علوم 15.89 میلیون 0 0% 0% 0 5 0 0 0 0 5
صحت 11.56 میلیارد 533.05 میلیون 5% 0% 0 53 0 0 0 0 53
وزارت صحت عامه 11.56 میلیارد 533.05 میلیون 5% 0% 0 53 0 0 0 0 53
پروژه های انکشافی واحد های دومی ولایات 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
زراعت و انکشاف دهات 34.47 میلیارد 970.06 میلیون 3% 0% 0 42 0 0 0 0 42
وزارت احیاء و انکشاف دهات 25.79 میلیارد 813.49 میلیون 3% 0% 0 13 0 0 0 0 13
وزارت زراعت 8.68 میلیارد 156.57 میلیون 2% 0% 0 29 0 0 0 0 29
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
اداره مستقل اراضی 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
مصونیت اجتماعی 787.04 میلیون 49.75 میلیون 6% 0% 0 21 0 0 0 0 21
وزارت کار و امور اجتماعی 330.64 میلیون 0 0% 0% 0 8 0 0 0 0 8
وزارت امور مهاجرین 227 میلیون 40.73 میلیون 18% 0% 0 4 0 0 0 0 4
اداره ملي حمايت از افراد داراي معلوليت وورثه شهدا 80 میلیون 0 0% 0% 0 1 0 0 0 0 1
وزارت امور سرحدات 51 میلیون 4.16 میلیون 8% 0% 0 3 0 0 0 0 3
وزارت امور زنان 43 میلیون 0 0% 0% 0 2 0 0 0 0 2
ریاست عمومی انسجام کوچی ها 40 میلیون 2.13 میلیون 5% 4% 0 2 0 0 0 0 2
اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث 15.4 میلیون 2.73 میلیون 18% 0% 0 1 0 0 0 0 1
اقتصاد 4.85 میلیارد 424.33 میلیون 9% 7% 0 38 0 0 0 0 38
وزارت مالیه 2.53 میلیارد 390.83 میلیون 15% 11% 0 15 0 0 0 0 15
اداره مرکزی احصائیه 900 میلیون 0 0% 11% 0 4 0 0 0 0 4
وزارت اقتصاد 420.34 میلیون 16.14 میلیون 4% 5% 0 6 0 0 0 0 6
وزارت تجارت و صنایع 393.1 میلیون 500.6 هزار 0% 0% 0 4 0 0 0 0 4
اداره کنترول و تفتیش 326.42 میلیون 16.85 میلیون 5% 0% 0 5 0 0 0 0 5
اداره میسفا 231 میلیون 0 0% 26% 0 1 0 0 0 0 1
اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان 50.74 میلیون 0 0% 0% 0 3 0 0 0 0 3