سکتور ها مجموع مصرف فیصدی مصرف پیشرفت کار تکمیل در حال تطبیق متوقف لغو آغاز ناشده تدارکات مجموع
امنیت 1.06 میلیارد 213.64 میلیون 20% 0% 0 20 0 0 0 0 20
ریاست محافظت رئیس جمهور 260 میلیون 11.53 میلیون 4% 0% 0 3 0 0 0 0 3
ریاست عمومی امنیت ملی 235 میلیون 0 0% 1% 0 2 0 0 0 0 2
وزارت دفاع ملی 35 میلیون 7.65 میلیون 22% 0% 0 3 0 0 0 0 3
ریاست عمومی ثبت و احوال نفوس 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
ترانسپورت ومخابرات 381.49 میلیون 23.05 میلیون 6% 0% 0 9 0 0 0 1 10
وزارت فواید عامه 18.63 میلیارد 7.11 میلیارد 38% 22% 0 85 0 0 0 0 85
اداره هوانوردی ملکی 7.66 میلیارد 2.5 میلیارد 33% 52% 0 9 0 0 9 0 18
اداره خط آهن افغانستان 4.99 میلیارد 986.94 میلیون 20% 52% 0 6 0 0 7 1 14
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 623.24 میلیون 90.03 میلیون 14% 10% 0 9 0 0 0 0 9
وزارت ترانسپورت 200 میلیون 10.75 میلیون 5% 3% 0 2 0 0 0 0 2
اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری 0 0 0% 3% 0 0 0 0 0 0 0
دفتر ریاست اجرائیوی (دارلانشای شورای وزیران) 0 0 0% 3% 0 0 0 0 0 0 0
شورای ملی مشرانو جرگه 0 0 0% 3% 0 0 0 0 0 0 0
دفتر مقام عالی ریاست جمهوری 0 0 0% 3% 0 0 0 0 0 0 0
انرژی ومعادن 62.96 میلیارد 19.94 میلیارد 32% 22% 3 166 5 1 21 2 198
اداره ملی تنظیم امور آب 16.96 میلیارد 6 میلیارد 35% 19% 0 24 0 0 2 0 26
د افغانستان برشنا شرکت 12.36 میلیارد 2.79 میلیارد 23% 19% 2 17 5 1 3 0 28
وزارت معادن و پطرولیم 1.31 میلیارد 418.85 میلیون 32% 15% 1 8 0 0 0 1 10
اداره تنظیم خدمات انرژی برق 179 میلیون 36.99 میلیون 21% 0% 0 5 0 0 0 0 5
کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان 56 میلیون 0 0% 0% 0 1 0 0 0 0 1
اداره جیودیزی و کارتوگرافی 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
معارف فرهنگ و دین 7.24 میلیارد 1.34 میلیارد 18% 25% 1 62 2 0 1 0 66
وزارت معارف 3.67 میلیارد 368.07 میلیون 10% 21% 0 19 0 0 0 0 19
وزارت تحصیلات عالی 1.9 میلیارد 620.24 میلیون 33% 0% 0 17 0 0 0 0 17
ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان 555 میلیون 69.1 میلیون 12% 10% 0 2 0 0 0 0 2
اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 480.2 میلیون 109.54 میلیون 23% 6% 0 10 0 0 1 0 11
وزارت حج، ارشاد و اوقاف 334.38 میلیون 21.56 میلیون 6% 0% 0 5 0 0 0 1 6
وزارت اطلاعات و فرهنگ 326.03 میلیون 154.32 میلیون 47% 70% 0 9 0 0 0 0 9
ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت 276.52 میلیون 11.62 میلیون 4% 68% 0 3 0 0 0 0 3
اکادمی علوم 33.08 میلیون 2.52 میلیون 8% 81% 1 2 2 0 0 0 5
صحت 21.08 میلیارد 5.65 میلیارد 27% 47% 0 42 2 0 0 0 44
وزارت صحت عامه 21.08 میلیارد 5.65 میلیارد 27% 47% 0 42 2 0 0 0 44
پروژه های انکشافی واحد های دومی ولایات 0 0 0% 47% 0 0 0 0 0 0 0
مصونیت ونظم عامه 11.58 میلیارد 2.56 میلیارد 22% 23% 0 32 0 0 0 0 32
وزارت امور داخله 530.94 میلیون 194.46 میلیون 37% 0% 0 12 0 0 0 0 12
لوی سارنوالی 30 میلیون 0 0% 0% 0 1 0 0 0 0 1
ستره محکمه 11.61 میلیون 1.49 میلیون 13% 0% 0 2 0 0 0 0 2
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 5.5 میلیون 0 0% 0% 0 1 0 0 0 0 1
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
مصونیت اجتماعی ومحیطی 4.16 میلیارد 320.08 میلیون 8% 7% 0 35 0 0 0 0 35
وزارت امور زنان 2.78 میلیارد 221.63 میلیون 8% 2% 0 8 0 0 0 0 8
وزارت امور مهاجرین 660 میلیون 22.69 میلیون 3% 0% 0 6 0 0 0 0 6
وزارت کار و امور اجتماعی 490 میلیون 42.37 میلیون 9% 0% 0 7 0 0 0 0 7
اداره ملي حمايت از افراد داراي معلوليت وورثه شهدا 90.39 میلیون 9.43 میلیون 10% 0% 0 4 0 0 0 0 4
اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث 83.16 میلیون 15.96 میلیون 19% 75% 0 2 0 0 0 0 2
وزارت امور سرحدات 40 میلیون 7.73 میلیون 19% 19% 0 3 0 0 0 0 3
ریاست عمومی انسجام کوچی ها 19.5 میلیون 275 هزار 1% 2% 0 5 0 0 0 0 5
امور اقتصادی و وزراعت 15.05 میلیارد 4.42 میلیارد 29% 22% 0 45 0 0 0 1 46
وزارت زراعت 11.58 میلیارد 2.56 میلیارد 22% 23% 0 32 0 0 0 0 32
وزارت مالیه 8.03 میلیارد 2.73 میلیارد 34% 30% 0 18 0 0 0 0 18
اداره ملی احصائیه و معلومات 4.31 میلیارد 658.56 میلیون 15% 37% 0 6 0 0 0 0 6
وزارت تجارت و صنایع 1.37 میلیارد 258.67 میلیون 19% 13% 0 5 0 0 0 0 5
اداره ایجاد سهولت برای حمایه تمویلی کوچک افغانستان (MISFA) 618.05 میلیون 610.44 میلیون 99% 13% 0 1 0 0 0 0 1
وزارت اقتصاد 304 میلیون 142 میلیون 47% 0% 0 5 0 0 0 0 5
اداره کنترول و تفتیش 258.09 میلیون 17.11 میلیون 7% 4% 0 4 0 0 0 0 4
اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان 161 میلیون 1.58 میلیون 1% 22% 0 6 0 0 0 1 7
تهیه مسکن وساز گاری اجتماع 37.86 میلیارد 12.36 میلیارد 33% 26% 1 56 0 1 2 0 60
وزارت احیاء و انکشاف دهات 22.35 میلیارد 8.02 میلیارد 36% 1% 0 13 0 0 0 0 13
شاروالی کابل 6.56 میلیارد 940.14 میلیون 14% 44% 1 5 0 1 1 0 8
وزارت امور شهر سازی 5.95 میلیارد 1.98 میلیارد 33% 23% 0 18 0 0 0 0 18
اداره مستقل انکشاف زون پایتخت 1.82 میلیارد 926.67 میلیون 51% 36% 0 10 0 0 0 0 10
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان 1.19 میلیارد 490.87 میلیون 41% 40% 0 10 0 0 1 0 11
اداره مستقل اراضی 0 0 0% 40% 0 0 0 0 0 0 0
حکومتداری وخدمات عامه 15.5 میلیارد 3.53 میلیارد 23% 3% 0 38 0 0 0 1 39
اداره مستقل ارگان های محلی 7.49 میلیارد 1.25 میلیارد 17% 0% 0 5 0 0 0 0 5
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری 5.44 میلیارد 1.3 میلیارد 24% 4% 0 12 0 0 0 0 12
وزارت امور خارجه 1.1 میلیارد 431.08 میلیون 39% 0% 0 7 0 0 0 0 7
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی 1.04 میلیارد 498.94 میلیون 48% 16% 0 4 0 0 0 0 4
اداره ملی محافظت از محیط زیست 263.72 میلیون 28.72 میلیون 11% 7% 0 2 0 0 0 1 3
وزارت عدلیه 68.4 میلیون 17.99 میلیون 26% 0% 0 4 0 0 0 0 4
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 45.89 میلیون 0 0% 0% 0 2 0 0 0 0 2
شورای ملی ولسی جرگه 30 میلیون 0 0% 0% 0 1 0 0 0 0 1
وزارت دولت در امور پارلمانی 22 میلیون 3.34 میلیون 15% 0% 0 1 0 0 0 0 1