سکتور ها مجموع مصرف فیصدی مصرف پیشرفت کار تکمیل در حال تطبیق متوقف لغو آغاز ناشده تدارکات مجموع
امنیت 2.09 میلیارد 434.23 میلیون 21% 18% 0 27 0 0 0 0 27
وزارت امور خارجه 1.04 میلیارد 327.05 میلیون 31% 25% 0 6 0 0 0 0 6
ریاست عمومی امنیت ملی 364 میلیون 16.31 میلیون 4% 20% 0 2 0 0 0 0 2
وزارت امور داخله 362.18 میلیون 88.12 میلیون 24% 16% 0 13 0 0 0 0 13
ریاست محافظت رئیس جمهور 275 میلیون 1.25 میلیون 0% 0% 0 3 0 0 0 0 3
وزارت دفاع ملی 49.44 میلیون 1.5 میلیون 3% 28% 0 3 0 0 0 0 3
ریاست عمومی ثبت و احوال نفوس 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
حکومتداری 15.93 میلیارد 8.31 میلیارد 52% 23% 3 35 1 0 2 1 42
اداره مستقل ارگان های محلی 8.18 میلیارد 2.94 میلیارد 36% 2% 0 5 0 0 0 0 5
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری 6.17 میلیارد 4.95 میلیارد 80% 19% 0 17 0 0 0 0 17
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی 1.05 میلیارد 345.36 میلیون 33% 10% 0 4 0 0 0 0 4
وزارت حج، ارشاد و اوقاف 283.71 میلیون 24.77 میلیون 9% 22% 0 3 0 0 1 0 4
دفتر ریاست اجرائیوی (دارلانشای شورای وزیران) 116.96 میلیون 38.83 میلیون 33% 33% 0 2 0 0 0 0 2
وزارت عدلیه 72.95 میلیون 13.26 میلیون 18% 58% 1 1 0 0 1 1 4
وزارت دولت در امور پارلمانی 20 میلیون 3.04 میلیون 15% 35% 0 1 0 0 0 0 1
شورای ملی ولسی جرگه 15.81 میلیون 0 0% 100% 1 0 0 0 0 0 1
ستره محکمه 12 میلیون 0 0% 24% 0 1 0 0 0 0 1
شورای ملی مشرانو جرگه 7.5 میلیون 0 0% 100% 1 0 0 0 0 0 1
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 5.5 میلیون 0 0% 0% 0 1 0 0 0 0 1
لوی سارنوالی 1000 هزار 0 0% 0% 0 0 1 0 0 0 1
اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
دفتر مقام عالی ریاست جمهوری 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
زیربنا 64.74 میلیارد 16.36 میلیارد 25% 33% 16 168 19 2 35 28 268
وزارت ترانسپورت 26.3 میلیارد 8.34 میلیارد 32% 49% 10 60 10 0 19 19 118
د افغانستان برشنا شرکت 14.34 میلیارد 2.86 میلیارد 20% 26% 2 15 0 1 5 1 24
وزارت انرژی و آب 9.26 میلیارد 2.77 میلیارد 30% 21% 4 16 9 0 9 8 46
وزارت امور شهر سازی 5.63 میلیارد 944.65 میلیون 17% 29% 0 19 0 0 0 0 19
شاروالی کابل 3.53 میلیارد 455.98 میلیون 13% 12% 0 6 0 1 2 0 9
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 2.12 میلیارد 83.31 میلیون 4% 7% 0 14 0 0 0 0 14
اداره مستقل انکشاف زون پایتخت 1.8 میلیارد 218.19 میلیون 12% 34% 0 14 0 0 0 0 14
وزارت معادن و پطرولیم 928 میلیون 324.16 میلیون 35% 10% 0 10 0 0 0 0 10
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان 700 میلیون 347.74 میلیون 50% 27% 0 10 0 0 0 0 10
اداره ملی محافظت از محیط زیست 128.5 میلیون 12.78 میلیون 10% 25% 0 4 0 0 0 0 4
وزارت فواید عامه 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
اداره هوانورد ملکی 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
اداره جیودیزی و کارتوگرافی 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
اداره خط آهن افغانستان 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
معارف 4.82 میلیارد 1.31 میلیارد 27% 34% 2 77 3 0 2 7 91
وزارت معارف 2.69 میلیارد 892.1 میلیون 33% 42% 1 15 1 0 0 3 20
وزارت تحصیلات عالی 1.3 میلیارد 257.27 میلیون 20% 21% 1 34 1 0 1 2 39
وزارت اطلاعات و فرهنگ 301.81 میلیون 43.94 میلیون 15% 83% 0 10 0 0 0 0 10
اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 250 میلیون 60.85 میلیون 24% 33% 0 7 1 0 1 2 11
ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان 173 میلیون 54.4 میلیون 31% 20% 0 2 0 0 0 0 2
ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت 65 میلیون 746.67 هزار 1% 36% 0 4 0 0 0 0 4
اکادمی علوم 43.49 میلیون 511.67 هزار 1% 15% 0 5 0 0 0 0 5
صحت 15.48 میلیارد 7.81 میلیارد 50% 40% 0 54 0 0 0 0 54
وزارت صحت عامه 15.48 میلیارد 7.81 میلیارد 50% 40% 0 54 0 0 0 0 54
پروژه های انکشافی واحد های دومی ولایات 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
زراعت و انکشاف دهات 34.5 میلیارد 7.73 میلیارد 22% 33% 0 42 2 0 0 0 44
وزارت احیاء و انکشاف دهات 26.13 میلیارد 6.27 میلیارد 24% 29% 0 14 0 0 0 0 14
وزارت زراعت 8.37 میلیارد 1.46 میلیارد 17% 35% 0 28 2 0 0 0 30
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
اداره مستقل اراضی 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
مصونیت اجتماعی 894.77 میلیون 206.57 میلیون 23% 19% 1 18 1 0 2 1 23
وزارت کار و امور اجتماعی 405.47 میلیون 50.66 میلیون 12% 31% 1 6 0 0 0 1 8
وزارت امور مهاجرین 227 میلیون 111.79 میلیون 49% 0% 0 4 0 0 0 0 4
اداره ملي حمايت از افراد داراي معلوليت وورثه شهدا 80 میلیون 0 0% 15% 0 1 0 0 0 0 1
وزارت امور سرحدات 51 میلیون 12.34 میلیون 24% 32% 0 2 0 0 1 0 3
وزارت امور زنان 47.3 میلیون 15.33 میلیون 32% 13% 0 3 0 0 0 0 3
اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث 44.01 میلیون 4.74 میلیون 11% 0% 0 1 0 0 1 0 2
ریاست عمومی انسجام کوچی ها 40 میلیون 11.71 میلیون 29% 26% 0 1 1 0 0 0 2
اقتصاد 5.85 میلیارد 1.35 میلیارد 23% 20% 0 43 0 0 0 0 43
وزارت مالیه 3.22 میلیارد 1 میلیارد 31% 23% 0 18 0 0 0 0 18
اداره مرکزی احصائیه 1.2 میلیارد 172.22 میلیون 14% 34% 0 5 0 0 0 0 5
وزارت اقتصاد 420.34 میلیون 112.83 میلیون 27% 27% 0 6 0 0 0 0 6
وزارت تجارت و صنایع 398.24 میلیون 35.72 میلیون 9% 15% 0 5 0 0 0 0 5
اداره کنترول و تفتیش 326.42 میلیون 30.6 میلیون 9% 0% 0 5 0 0 0 0 5
اداره میسفا 231 میلیون 0 0% 5% 0 1 0 0 0 0 1
اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان 50.74 میلیون 0 0% 15% 0 3 0 0 0 0 3