سکتور ها مجموع مصرف فیصدی مصرف پیشرفت کار تکمیل در حال تطبیق متوقف لغو آغاز ناشده تدارکات مجموع
امنیت 1.84 میلیارد 1.02 میلیارد 55% 19% 0 27 0 0 0 0 27
وزارت امور خارجه 1.04 میلیارد 690.29 میلیون 66% 25% 0 6 0 0 0 0 6
وزارت امور داخله 362.18 میلیون 287.57 میلیون 79% 16% 0 13 0 0 0 0 13
ریاست عمومی امنیت ملی 220.17 میلیون 27.98 میلیون 13% 34% 0 2 0 0 0 0 2
ریاست محافظت رئیس جمهور 168.13 میلیون 5.73 میلیون 3% 0% 0 3 0 0 0 0 3
وزارت دفاع ملی 49.44 میلیون 8.81 میلیون 18% 28% 0 3 0 0 0 0 3
ریاست عمومی ثبت و احوال نفوس 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
حکومتداری 17.15 میلیارد 11.32 میلیارد 66% 45% 3 37 0 0 0 2 42
اداره مستقل ارگان های محلی 8.27 میلیارد 4.86 میلیارد 59% 23% 0 5 0 0 0 0 5
ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری 7.28 میلیارد 5.59 میلیارد 77% 34% 0 17 0 0 0 0 17
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی 1.05 میلیارد 698.79 میلیون 67% 84% 0 4 0 0 0 0 4
وزارت حج، ارشاد و اوقاف 318.49 میلیون 88.43 میلیون 28% 48% 0 3 0 0 0 1 4
دفتر ریاست اجرائیوی (دارلانشای شورای وزیران) 102.34 میلیون 38.83 میلیون 38% 33% 0 2 0 0 0 0 2
وزارت عدلیه 72.95 میلیون 30.99 میلیون 42% 72% 1 2 0 0 0 1 4
وزارت دولت در امور پارلمانی 20 میلیون 3.5 میلیون 18% 47% 0 1 0 0 0 0 1
شورای ملی ولسی جرگه 15.81 میلیون 0 0% 100% 1 0 0 0 0 0 1
ستره محکمه 12 میلیون 4.07 میلیون 34% 26% 0 1 0 0 0 0 1
شورای ملی مشرانو جرگه 7.5 میلیون 7.37 میلیون 98% 100% 1 0 0 0 0 0 1
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 5.5 میلیون 0 0% 0% 0 1 0 0 0 0 1
لوی سارنوالی 1000 هزار 775.38 هزار 78% 78% 0 1 0 0 0 0 1
اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
دفتر مقام عالی ریاست جمهوری 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
زیربنا 69.06 میلیارد 37.41 میلیارد 54% 41% 18 165 21 4 35 30 273
وزارت فواید عامه 19.51 میلیارد 10.02 میلیارد 51% 59% 9 41 9 0 12 15 86
د افغانستان برشنا شرکت 14.34 میلیارد 7.53 میلیارد 53% 33% 2 16 1 0 4 1 24
اداره ملی تنظیم امور آب 10.13 میلیارد 5.76 میلیارد 57% 21% 4 22 4 0 8 9 47
اداره هوانورد ملکی 7.04 میلیارد 5.96 میلیارد 85% 65% 2 8 1 0 4 2 17
وزارت امور شهر سازی 5.62 میلیارد 3.26 میلیارد 58% 38% 0 20 0 0 0 0 20
شاروالی کابل 3.71 میلیارد 1.11 میلیارد 30% 33% 0 6 0 1 1 1 9
اداره خط آهن افغانستان 3.67 میلیارد 1.71 میلیارد 47% 69% 1 6 2 0 6 0 15
وزارت معادن و پطرولیم 1.63 میلیارد 817.9 میلیون 50% 14% 0 8 1 1 0 0 10
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی 1.35 میلیارد 189.32 میلیون 14% 17% 0 10 1 2 0 1 14
اداره مستقل انکشاف زون پایتخت 1.18 میلیارد 489.4 میلیون 42% 39% 0 14 0 0 0 0 14
شرکت آبرسانی و کانالیزاسیون افغانستان 700 میلیون 538.9 میلیون 77% 39% 0 9 1 0 0 0 10
اداره ملی محافظت از محیط زیست 104.01 میلیون 20.41 میلیون 20% 47% 0 3 1 0 0 0 4
وزارت ترانسپورت 50 میلیون 2.1 میلیون 4% 50% 0 1 0 0 0 1 2
کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان 41 میلیون 0 0% 0% 0 1 0 0 0 0 1
اداره جیودیزی و کارتوگرافی 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
اداره تنظیم خدمات انرژی برق 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
معارف 5.66 میلیارد 2.71 میلیارد 48% 49% 2 78 2 0 3 6 91
وزارت معارف 3.23 میلیارد 1.56 میلیارد 48% 40% 1 16 1 0 0 2 20
وزارت تحصیلات عالی 1.48 میلیارد 695.99 میلیون 47% 39% 1 34 0 0 2 2 39
اداره تعلیمات تخنیکی و مسلکی 327 میلیون 177.53 میلیون 54% 83% 0 7 1 0 1 2 11
ریاست عمومی رادیو تلویزیون ملی افغانستان 273 میلیون 73.17 میلیون 27% 35% 0 2 0 0 0 0 2
وزارت اطلاعات و فرهنگ 234.3 میلیون 160.06 میلیون 68% 72% 0 10 0 0 0 0 10
ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت 74.09 میلیون 33.47 میلیون 45% 61% 0 4 0 0 0 0 4
اکادمی علوم 43.49 میلیون 8.48 میلیون 20% 44% 0 5 0 0 0 0 5
صحت 24.16 میلیارد 10.93 میلیارد 45% 59% 0 55 0 0 0 0 55
وزارت صحت عامه 24.16 میلیارد 10.93 میلیارد 45% 59% 0 55 0 0 0 0 55
پروژه های انکشافی واحد های دومی ولایات 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
زراعت و انکشاف دهات 39.93 میلیارد 20.01 میلیارد 50% 52% 0 44 2 0 2 0 48
وزارت احیاء و انکشاف دهات 25.78 میلیارد 14.03 میلیارد 54% 43% 0 14 0 0 0 0 14
وزارت زراعت 14.15 میلیارد 5.98 میلیارد 42% 56% 0 30 2 0 2 0 34
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
اداره مستقل اراضی 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0
مصونیت اجتماعی 948.13 میلیون 465.18 میلیون 49% 28% 1 22 1 0 1 1 26
وزارت کار و امور اجتماعی 405.47 میلیون 225.77 میلیون 56% 40% 1 6 0 0 0 1 8
وزارت امور مهاجرین 246.38 میلیون 146.24 میلیون 59% 0% 0 5 0 0 0 0 5
اداره ملي حمايت از افراد داراي معلوليت وورثه شهدا 80 میلیون 0 0% 45% 0 1 0 0 0 0 1
وزارت امور سرحدات 76.14 میلیون 37.26 میلیون 49% 61% 0 4 0 0 0 0 4
وزارت امور زنان 52.82 میلیون 25.32 میلیون 48% 16% 0 3 0 0 0 0 3
اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث 47.33 میلیون 12.72 میلیون 27% 0% 0 2 0 0 1 0 3
ریاست عمومی انسجام کوچی ها 40 میلیون 17.87 میلیون 45% 31% 0 1 1 0 0 0 2
اقتصاد 6.02 میلیارد 2.75 میلیارد 46% 44% 0 41 2 0 0 0 43
وزارت مالیه 3.34 میلیارد 1.76 میلیارد 53% 56% 0 17 1 0 0 0 18
اداره ملی احصائیه و معلومات 1.1 میلیارد 407.3 میلیون 37% 72% 0 5 0 0 0 0 5
وزارت اقتصاد 505.45 میلیون 217.84 میلیون 43% 41% 0 6 0 0 0 0 6
اداره میسفا 431.2 میلیون 233.69 میلیون 54% 6% 0 1 0 0 0 0 1
اداره کنترول و تفتیش 396.42 میلیون 59.65 میلیون 15% 13% 0 5 0 0 0 0 5
وزارت تجارت و صنایع 218.24 میلیون 73.99 میلیون 34% 18% 0 5 0 0 0 0 5
اداره مستقل ملی ستندرد افغانستان 31.8 میلیون 0 0% 53% 0 2 1 0 0 0 3