جمهوری اسلامی افغانستان
وزارت اقتصاد
سیستم نظارت و گزارشدهی مرکزی و ولایتی